top of page

STATUT

NE OGRANIČAVAJ SE IZAZOVIMA. IZAZOVI GRANICE.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (′′Narodne novine′′ broj 74/2014; dalje: Zakon) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Skupština Udruge TRIATLON KLUB “SWIBIR“ na sjednici održanoj 27.09.2015. u Zagrebu, donijela je

 

STATUT UDRUGE
TRIATLON KLUB “SWIBIR“

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1

Ovim se statutom (dalje: Statut) uređuje naziv udruge, sjedište udruge; zastupanje , izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge;  način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu ‘TRIATLON KLUB SWIBIR’.

 

Članak 2

Naziv udruge glasi: TRIATLON KLUB “SWIBIR“ (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv Kluba je: T.K. “SWIBIR“

U natjecateljske svrhe Klub može uz svoj naziv dodati i naziv sponzora Kluba.

 

Članak 3

Sjedište Udruge je u ZAGREBU, Sv. Mateja 120.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor

Klub svoju djelatnost obavlja na području Grada Zagreba.

 

Članak 4

Udrugu zastupaju predsjednik Udruge (dalje: Predsjednik), dopredsjednik Udruge (dalje: Dopredsjednik) i tajnik Udruge (dalje: Tajnik).

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

Članak 5

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je Pečat Kluba je okruglog oblIka sa stiliziranim crtežom triatlona, a po obodu ispisanim tekstom Triatlon klub "Swibir” promjera 28 mm.'.

Pečat čuva Predsjednik.

Pečat su ovlašteni koristiti Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik, te drugi članovi Udruge koje Predsjednik ovlasti

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6

Ciljevi Kluba su: poticanje i razvoj triatlon sporta.

 

Članak 7

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

- sport

- Triatlon ( sportska grana:Triatlon, Duatlon, Akvation, )

- Zimski triatlon 

- Kros triatlon 

- Kros duatlon 

Članak 8

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

- djeca - opća populacija

- djeca do 14 godina

- djeca od 14 do 18 godina

- građani – opća populacija

- sportaši

- sportaši s invaliditetom

- studenti

- učenici

Članak 9

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

- planiranje rada i razvitka triatlona;

- organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;

- poduka i trening djece i mladeži

- pripremanje članova Kluba za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske i državne reprezentacije

- usavršavanje plivačkih tehnika, tehnika voženje bicikla te trčanja i trening starijih dobnih skupina

- upravljanje sportskim objektima kojih je Udruge vlasnik,

- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada,

- mjerenje vremena i obrada podataka na natjecanjima

- skrb o zdravlju i zdravstvenog j zaštiti sportaša Udruge,

- ukupnim aktivnostima Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 10

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

- izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

- izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

- korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),

- javnim priopćavanjem,

- organiziranjem posebnih događanja i na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 11

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Članovi Udruge mogu biti aktivni i redovni.

 

Članak 12

Aktivni član udruge može postati maloljetna i punoljetna fizička osoba, te pravna osoba.

Aktivni član udruge postaje se upisom u evidenciju članova na temelju potpisane pristupnice, a koju prethodno razmatra i daje pozitivno mišljenje Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik u roku od 15 dana od podnošenja pristupnice.

Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 14 godina, pristupnicu potpisuje njezin skrbnik ili zakonski zastupnik.

Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi starijoj od 14 godina, njezin skrbnik ili zakonski zastupnik treba dati svoju pisanu suglasnost na pristupnici.

 

Članak 13

Prava, obveze i odgovornosti aktivnih članova Udruge su:

- informiranje o radu Udruge

- aktivno sudjelovanje u djelatnostima Udruge

- čuvanje i podizanje ugleda Udruge

- čuvanje materijalnih dobara Udruge

- plaćanje članarine

- izvršavanje preuzetih obveza

- poštivanje odredbi, važećih zakona i propisa, ovog Statuta te drugih akta Udruge.

 

Članak 14

Redovni član udruge može postati samo poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba.

Redovni član udruge postaje se upisom u evidenciju članova na temelju preporuke Predsjedniku najmanje jednog redovnog člana Udruge i nakon pozitivne odluke o prihvaćanju u redovno članstvo od strane predsjednika, dopredsjednika i tajnika koji će o tome odlučivati na svom prvom sljedećem sastanku nakon dostavljene preporuke.

 

Članak 15

Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge uključuju sva prava, obveze i odgovornosti aktivnih članova Udruge, te dodatno sljedeće:

- da bira i bude biran u tijela Udruge,

- da sudjeluje u radu Skupštine.

 

Članak 16

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), kategoriji članstva, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu prestanka članstva u Udruzi, e-mail adresa, broj mobilnog telefona te podatke o uplati članarine.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi  Tajnik.

 

Članak 17

Članstvo u Udruzi za sve kategorije članstva prestaje na sljedeće načine:

-  prestankom postojanja Udruge,

-  smrću člana,

-  istupanjem iz članstva,

-  neplaćanjem članarine,

-  isključenjem iz članstva.

 

Članak 18

Član istupa iz Udruge na osnovu pismene ili usmene obavijesti Predsjedniku Udruge s datumom davanja navedene obavijesti.

 

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako s plaćanjem članarine kasni više od 3 mjeseca i to s danom proteka navedenog roka od kad je članarina trebala biti plaćena.

 

Član se isključuje iz članstva s danom proteka roka za žalbu na odluku o isključenju ukoliko se član nije žalio na odluku o isključenju od strane Predsjednika, odnosno s danom donošenja odluke o isključenju od strane Skupštine ukoliko se član žalio na odluku o isključenju od strane Predsjednika.

 

Članak 19

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji redovni član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjednik.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti može se izreći stegovna mjera isključenja iz udruge.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 7 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

 

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 20

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

 

Tijela Udruge su:

-  Skupština,

-  Predsjednik  

-  Dopredsjednik i  

-  Tajnik.

 

Skupština

 

Članak 21

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge te predstavnik redovne pravne osobe članice Udruge

 

Članak 22

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

 

Članak 23

Sjednice skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva Dopredsjednik.

Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge putem pošte, e-maila ili SMS-a. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

 

Članak 24

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.  U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.  Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, predsjedava Dopredsjednik, u slučaju spriječenosti Predsjednika i Dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar ( ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala), koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 25

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga prema postupku opisanom u prethodnom članku.

 

Članak 26

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.  

 

Članak 27

Skupština ima sljedeća prava i obveze:

-  usvaja Statut i njegove izmjene i dopune

-  bira i razrješava Predsjednika , Dopredsjednika i Tajnika

-  imenuje i opoziva likvidatora Udruge

-  odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

-  usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

-  usvaja godišnje financijsko izvješće

-  odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

-  donosi odluku o statusnim promjenama

-  odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

-  određuje postojanje, iznos i dinamiku plaćanja članarine,

-  odlučuje o prigovorima i žalbama članova Udruge,

-  odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

Predsjednik

Članak 28

Predsjednik je ovlašten za zastupanje Udruge.  

Predsjednik obavlja izvršne i druge poslove određene Statutom.

 

Članak 29

Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine.

Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 30

Predsjedniku može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

-  na vlastiti zahtjev,

-  u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci, te

-  opozivom.

 

Članak 31

Do opoziva Predsjednika može doći zbog povreda članskih i predsjedničkih obveza i odgovornosti sukladno Statutu.

Postupak za opoziv Predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik će biti opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom  većinom svih članova Skupštine..

 

Članak 32

U slučaju prestanka mandata Predsjednika prije isteka vremena na koje je biran ili u slučaju opoziva Predsjednika, provodi se postupak izbora novog Predsjednika

za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine.

 

Članak 33

Predsjednik imasljedeća prava i obveze:

-  odgovara za zakonitost rada Udruge,

-   zastupa Udrugu,

-   vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine ,

-   odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća i godišnjeg izvješća o radu Skupštini,

-   predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

-   predlaže izmjene i dopune Statuta Udruge,

-   predlaže projekte i programe Udruge i slično,

-   dostavlja zapisnik sa sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

-   sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

-   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Dopredsjednik

Članak 34

Dopredsjednik zastupa Udrugu.
Dopredsjednika bira Skupština na četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana za Dopredsjednika.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga Dopredsjednik, s time da dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom.

 

Tajnik

 Članak 35

Tajnik zastupa Udrugu.

Tajnika bira Skupština na četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana za tajnika.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika i Dopredsjednika zamjenjuje ga Tajnik, s time da dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom.

Tajnik ima sljedeća prava i obveze:

-  provodi zadatke Udruge,

-  obavlja administrativno-tehničke i financijske poslove, uključujući vođenje članova

-  organizira i priprema materijale za Skupštinu,

-  obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Druga tijela udruge

 Članak 36

Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje svojih ciljeva u skladu sa Statutom.

Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

 

 

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

 

Članak 37

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.  Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

 

Članak 38

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.  Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

 

Članak 39

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.  Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjednika.

 

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 40

Imovinu Udruge čine:

-  novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

-  novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

-  financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne   
  (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,

-  druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,

-  njezine nepokretne i pokretne stvari, te

-  druga imovinska prava.

 

Članak 41

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuju Predsjednik , Dopredsjednik i Tajnik.

 

 

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 42

Udruga prestaje postojati:

-  odlukom Skupštine o prestanku Udruge,

-  odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

-  u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

 

Odluke Skupštine iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

 

Članak 43

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Likvidatora bira i opoziva Skupština, s tim da kod izbora Likvidator treba dati svoj pisani pristanak.

Ista osoba može više puta biti imenovana za Likvidatora.

 

Članak 44

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

 

 

 

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 45

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

 

Članak 46

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

 

Članak 47

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

 

Članak 48

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Predsjednika.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Predsjednik je dužan razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 49

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Skupštine nakon provedene rasprave.

 

Članak 50

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge. Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

 

Članak 51

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik.

 

Članak 52

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik/ca Udruge

MARKO MILIČIĆ

 

 

_______________________________________

 

 U ZAGREBU, 27.09.2015. godine

_______________________________________

Redovni članovi - Članovi Skupštine

Predsjednik: Marko Miličić

Dopredsjednica i glavna trenerica: Željka Šaban Miličić

Tajnik: Davori Čošić

Trener: Vinko Vrebac

Predstavnik natjecatelja (Race team i Kidz): Matija Krivec

Predstavnik age group sportaša: Goran Jakovac

Predstavnik sponzora: Momir Dragojević

Član skupštine: Tomislav Hećimović

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Triatlon klub SWIBIR

Adresa: Sv. Mateja 120, Zagreb
E-mail: tkswibir@tkswibir.hr

Matični broj: 1819267  |  OIB: 96866297102 

IBAN: HR4423400091111210388

SWIFT CODE: PBZGHR2X

Predsjednik kluba:

Marko Miličić

Telefon: +385 99 2222772    

Informacije o upisu novih članova, treninzima i terminima:


Vinko Vrebac 

091 7913 174 

Željka Šaban Miličić 

098 775 792 

bottom of page